Mans ceļš grāmatvežu pasaulē

vīrietis, kurš netiek galā ar sava uzņēmuma grāmatvedību

Latvija grāmatvežu sertifikāciju uzsākusi atbilstoši starptautiskām prasībām LR Grāmatvežu asociācija jau 2000.gadā. LR Grāmatvežu asociācijas kā profesionālās biedrības galvenais uzdevums ir rūpēties par grāmatvežu profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, lai sekmētu savas profesijas prestiža pieaugumu un vērtīgākās pieredzes nodošanu tautsaimniecības attīstībā. Grāmatvežu profesionālās sertifikācijas būtība – uz fundamentālo zināšanu bāzes, ko nodrošina augstākā izglītība, nepārtraukta profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana atbilstoši sociālām un ekonomiskām attīstības tendencēm.

Raksts tapis ar Corsax.lv Grāmatvedības Pakalpojumi palīdzību.

Grāmatvežu sertifikācija ir valstiski nozīmīgs process. Profesionālā sagatavotība, kvalifikācija ir pamats profesionālo grāmatvežu sniegto pakalpojumu pozitīvai iedarbībai uz valsts tautsaimniecības attīstību, veicinot katra cilvēka un sabiedrības kopumā, labklājību.” – tā norādīts Starptautiskās grāmatvežu federācijas ētikas kodeksā, kurš kalpo par pamatu un ieteikumu grāmatvežiem kvalifikācijas nodrošināšanā visā pasaulē.

Latvijā grāmatvedību un grāmatvežu kvalifikāciju regulējošie normatīvie akti: likumi „Par grāmatvedību” un „Par uzņēmumu gada pārskatiem” , LR Nodokļu sistēma, Sociālā un darba likumdošana, kā arī virkne MK noteikumu saistībā ar grāmatvedības darba organizāciju un likumu normu piemērošanu. [Grāmatvedība & Ekonomika Nr.4(28) 2005.g.)]. Tas tikai pierāda to, cik daudzās jomās grāmatvedim ir jābūt zinošam.

Grāmatveža darba kultūrā zināmām prasībām ir jāpastāv un tās nosaka likumdošana. Taču uzskatu, ka katram grāmatvedim savs darbs ir jāveic rūpīgi, kārtīgi, saprotami u.tml. Katram grāmatvedim ir sava izveidota sistēma, kā viņš veic savu darbu un kā viņam ir ērtāk. Galvenais, lai darbs tiktu veikts pienācīgi un laicīgi. Grāmatvedis taču ir vadītāja labā roka.

Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajā Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā ir minēti šādi ētikas pamatprincipi: godīgums, objektivitāte, konfidencialitāte, profesionāla izturēšanās. Savukārt LR grāmatvežu asociācijas izdotajā Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā šie principi ir līdzīgi: godprātība, objektivitāte, profesionālā kompetence un piesardzība, konfidencialitāte, profesionālā rīcība, profesijas standartu ievērošana.

Šos principus, es uzskatu, ka iemācīties nevar, jo ja jau ir izvēlēta šī profesija, ir jābūt skaidram tam, kā ir darbā jāuzvedas. Godīgumam un objektīvam skatījumam uz lietām ir jābūt ieaudzinātam jau bērnībā. Bet par pārējiem pamatprincipiem ir jābūt skaidram pašam no sevis. Domāju, ka konfidencialitāte attiecas ne tikai uz grāmatvežiem, bet arī uz citās profesijās strādājošajiem.

Visi pamatprincipi ir norādīti attiecīgajos kodeksos. Es uzskatu, ka grāmatvedim ir jābūt uzticīgam, godīgam, atbildīgam un zinošam.

Vēl jau ir arī liela nozīme tādam faktam – kā grāmatveža vietai uzņēmuma tēla veidošanā. Grāmatvedis kārto lietas ar bankām un daudzām valsts institūcijām. Principā – viņš un viņa darbs savā veidā sniedz priekšstatu par uzņēmumu. Grāmatvedim tāpēc arī ir jābūt attiecīgi ģērbtam, laipnam, komunikablam, atsaucīgam un svarīgākais, manuprāt, kompetentam savā amatā.

Tā kā es vēl jau tikai studēju, to visu es varu tikai iztēloties, dzīvē jeb reāli viss ir savādāk. Tāpēc pagaidām – lēnītēm virzīšos uz savu mērķi – būt grāmatvedei!

Un apkopojot visu iepriekš minēto, savu darbu nobeigšu ar šādu citātu no LR Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksa:

„Grāmatveža darbs prasa profesionālu meistarību, zināšanas un prasmi darboties saskaņā ar likumdošanas aktu normām, nacionālajām un profesionālajām prasībām.”

Continue Reading

Priekšnosacījumi veselīgai uzņēmējdarbības videi

uzņēmēju sapulce

Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai ir viegla uzņēmuma piekļuve citiem un sakari ar dažādām valstīm, dažādu valstu uzņēmumiem un speciālistiem. Kā arī pašam uzņēmējdarbības uzsācējam svarīgi ir no sākuma izglītoties šajā jomā, apmeklējot dažādus seminārus, izstādes un apmācības, kuras pasniedz labākie profesionāļi savā jomā un ne vienmēr ir sasniedzami Latvijā, bet gan lielākās Eiropas valstīs. Tāpēc ir ļoti svarīga ērta pārvietošanās un nokļuve citās valstīs gan, lai, piemēram, dažādiem investoriem būtu iespēja aplūkot uzņēmumu, tā darbību un investēt tajā, gan, lai pašam uzsācējam ir iespēja nokļūt citās valstīs. To iespējams izdarīt ar dažādiem transporta veidiem, piemēram, automašīnu, kuģi vai vilcienu, tomēr visiem jāpiekrīt, ka lidmašīna ir visērtākais un visātrākais veids kā pārvietot un pārvietoties pašam. Būtiska ir iespēja preci eksportēt uz pēc iespējas vairāk valstīm pēc iespējas ātrāk un par viszemākajiem izdevumiem, kas iespējams ar tiešo reisu palīdzību, ko nodrošina Rīgas lidosta.

Kā vēsta lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja Ilona Līce (2020. gada 8. janvārī): “Pagājušajā gadā kopumā lidostā “Rīga” apkalpoti vairāk nekā 7,8 miljoni pasažieru uz vairāk nekā 100 galamērķiem. 2019. gada izaugsmes rādītāji apliecina Rīgas lidostas stabilās un neapstrīdamās līderpozīcijas Baltijā. Tie arī pierāda, ka Baltijas valstu tirgus lidostai “Rīga” kļūst par šauru un ir pareizs izvēlētais lidostas attīstības virziens konkurēt plašākā starptautiskā arēnā, izvirzot mērķi kļūt par augošu aviācijas centru Ziemeļeiropā.” Kā arī Uzņēmuma vadītāja uzsver, ka kravu segmenta attīstība ir viena no lidostas “Rīga” prioritātēm. Pērn lidostā tika uzsākta jauna kravu perona būvniecība, kas ļaus lidostai “Rīga” dubultot kapacitāti kravu apkalpošanas jomā un padarīs Rīgas lidostu pievilcīgāku gaisa kravu pārvadātājiem no visas pasaules. Pērnā gada nogalē lidosta arī noslēdza līgumu ar starptautisko loģistikas kompāniju DHL, kas paredz lidostā “Rīga” izbūvēt vienu no modernākajiem sūtījumu apstrādes un loģistikas centriem Eiropā.

Uzņēmējdarbību ir svarīgi sākt inovatīvā un attīstītā valstī ar augstu infrastruktūras līmeni. Tas būtiski attīsta un atvieglo uzņēmuma sākuma posmu un turpmāko darbību. To manāmi atvieglo Latvijā pieejamie biznesa inkubatori.

Continue Reading

Uzņēmuma funkcionēšana

Savas darbības sākumā uzņēmējs saskaras ar daudzām problēmām. Uzņēmējam jāizpēta tirgus stāvoklis, pieprasījums un piedāvājums pēc precēm un pakalpojumiem. Uzņēmējam jāparedz arī iespējamie riski – šķēršļi, kas var traucēt efektīvai uzņēmējdarbībai. Jāiegūst arī informācija par iespējām saņemt atvieglojumus un atbalstu no dažādām valsts un Eiropas Savienības finansētām programmām (piemēram, PHARE).

Nākamais solis uzņēmuma darbībā būtu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa uzsākšana. Uzņēmējam ir jādibina sakari ar jauniem partneriem, piemēram, iekārtu un izejvielu iegādei, un jāmeklē tirgus produkcijas noietam.

Uzņēmējdarbības uzsākšanas posmā ļoti svarīgi ir izveidot pareizu tā organizatorisko struktūru – uzņēmuma vadītājam ir jāprot pareizi plānot tā darbību, reaģēt uz tirgus pieprasījumu, meklēt jaunu produkcijas noieta tirgu un arī pareizi plānot un sadalīt uzņēmuma rīcībā esošos resursus, īpaši – finansu resursus. Svarīgi ir mācēt piesaistīt finansu resursus no ārienes (atrast investorus, iesaistīties dažādos projektos u.tml.). Taču nemazāk svarīgi ir atrast kvalificētu darbaspēku.

ģitāra

Uzņēmumam attīstoties un paplašinoties rodas nepieciešamība pēc vairāku līmeņu vadītājiem, tādēļ ir svarīgi izveidot noteiktu vadības mehānismu – t.i. pareizi sadalīt pienākumus sākot no augstākā līmeņa vadītājiem līdz strādniekiem.

Tirgus ekonomikas apstākļos uzņēmumam ir dota zināma brīvība, bet kā maksa par šo brīvību ir iespējamais uzņēmuma bankrots, tāpēc uzņēmumam svarīga ir ne tikai produkcijas ražošana, bet arī garantēts šīs produkcijas noiets un produkta virzīšana jaunos tirgus segmentos. Jo no īpašnieku puses pats svarīgākais ir, lai ražošanas process uzņēmumam beigās nestu arī peļņu. Šā mērķa sasniegšanai uzņēmumam ir ļoti svarīga pareiza ražošanas funkcijas pildīšana – preču ražošana tādā kvalitātē un daudzumā, lai tā apmierinātu pircēju pieprasījumu.

Cenšoties sasniegt maksimālo peļņu nedrīkstētu aizmirst arī par citām ne mazāk svarīgām uzņēmuma funkcijām: ekoloģisko (apkārtējās vides saudzēšana) un sociālo funkciju (darbinieku interešu ievērošana). Tādēļ šo uzņēmuma funkciju ievērošanu reglamentē pastāvošā likumdošana, piemēram, Darba likums (kas nosaka, ka uzņēmuma ir jānodrošina visiem darbiniekiem droši un nekaitīgi darba apstākļi).

 

Continue Reading